Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Բաժնետերեր

Ընկերության  միակ  մասնակից և բաժնեմասերի 100% սեփականատեր է հանդիսանում  Վիժն Ֆանդ Ինթերնեյշնլ կրոնական շահույթ չհետապնդող կորպորացիան (գրանցված` ԱՄՆ, 91016, Կալիֆորնիա, Մոնրովիա, Վեսթ Չեսթնաթ Ավենյու 800 հասցեում):

Ընկերությունը չունի անուղղակի նշանակալից մասնակիցներ։

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմված է նրա մասնակիցների ավանդների արժեքից և կազմում է 1,302,886,000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր երկու միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար) ՀՀ դրամ: Կանոնադրական կապիտալը բաժանված է 100 (մեկ հարյուր) բաժնեմասերի: Մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը կազմում է 13,028,860 (տասներեք միլիոն քսանութ հազար ութ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ:

Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների մասին որոշումն ընդունվում է ընկերության միակ մասնակցի կողմից:

31.01.2013 թվականին Վիժն Ֆանդ Ինթերնեյշնլ կրոնական շահույթ չհետապնդող կորպորացիան, վարկավորման շուկայի ընդլայնման և ընկերության զարգացման նպատակներից ելնելով, որոշել է ավելացնել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 66,320,000 (վաթսունվեց միլիոն երեք հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամով՝ յուրաքանչյուր մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը դարձնելով 13,028,860 (տասներեք միլիոն քսանութ հազար ութ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ:

Ընկերությունը չի հրապարակում ՀՀ ԿԲ խորհրդի 02.06.09թ. թիվ 166Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» 8/03 կանոնակարգի 25-րդ կետի  3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը, քանի որ Ընկերությունն չունի  փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ:


   Վիժն  Ֆանդը Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ բարեգործական կոորպորացիայի մասնագիտացված միկրոֆինանսական կառույցն է:

1993թ. Վորլդ Վիժնը սկսեց իրականացնել միկրոֆինանսավորման ծրագիր աղքատների տնտեսական վիճակը բարելավելու համար: 2003թ. Վորլդ Վիժնը, գիտակցելով այս առաքելության կարևորությունը և համալիր մոտեցման անհրաժեշտությունը, իր ենթակամիկրոֆինանսական կազմակերպությունների համար ստեղծեց Վիժն Ֆանդ Ինթերնեյշնլ կրոնական շահույթ չհետապնդող կորպորացիան: Վիժն Ֆանդը.
1. Պետք է ապահովի ընդհանուր կառավարումը, ռիսկերի կառավարման վերահսկողությունը և մասնագիտական խորհրդատվությունը/աջակցություն բոլոր միկրոֆինանսական կազմակերպություններին, որոնք իր կամ Վորլդ Վիժն սեփականության կամ վերահսկողության ներքո են:
2.Պետք է կառավարի բոլոր միկրոֆինանսական կազմակերպությունների ներդրումային գործընթացները` ներառյալ պարտքային ֆինանսավորման և նվիրատվությունները ստացվող Վիժն Ֆանդի և երրորդ կողմերից:

 

Թարմացվել է ` 18.01.2017(15:05)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: