Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
ՍԵՖ Ինտերնեյշնլը տրամադրում է բնակարանների և շինությունների վերանորոգման վարկեր 15% տոկոսադրույքով, 1,000 - 20,000 ԱՄՆ դոլար գումարով:
 
Ծառայություններ
Բնակարանի վերանորոգման, վերակառուցման, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով տրամադրվող վարկ

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկառու Ֆիզիկական անձ
Վարկի նպատակ Բնակարանի վերանորոգում, վերակառուցում, կենցաղային պայմանների բարելավում
Դիմումի վճար 2500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար 100 - 20 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետ Վարկի և վարկային գծի տրանշի ժամկետներ՝ 3-48 ամիս:
Վարկային գծի ժամկետ՝ մինչև 11 տարի:
Անվանական տոկոսադրույք 15%
Մայրգումարի  և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Ամսական մեկ անգամ
Վարկի մարման կարգ
 • Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով ՝ վարկի հիմնական գումար գումարած տոկոսագումար)։
 • Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ
Ապահովության (գրավի) տեսակ
 • Վերանորոգվող անշարժ գույքի գրավադրում
 • Գրավադրվում է միայն ՀՀ քաղաքներում և Երևանի հարակից համայնքներում (Երևանից 30 ԿՄ-ից ոչ ավել հեռավորությամբ) տեղակայված անշարժ գույքերը:
Վարկ/ապահովության միջոց հարաբերակցություն 70%
Վարկի տրամադրման  միանվագ միջնորդավճար   2 % (ներառյալ ԱԱՀ) գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Ամսական սպասարկման վճար 0.2% (ներառյալ ԱԱՀ) վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում՝գանձումն իրականացվում է՝ըստ օգտագործվածօրերի քանակի
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (մայր գումար, տոկոս) 0.3 %-իչափով սկսած կետանցի առաջին օրվանից
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք` հետևյալ կարգով`
-Մինչև  2000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀ դրամ,
-2001-ից մինչև 3500 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀ դրամ.
-3501-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 7500 ՀՀ դրամ,
- 5001-ից մինչև 7000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 10000 ՀՀ դրամ,
-7001 ԱՄՆ դոլար գումարը գերազանցող վարկային պայմանագրերի դեպքում` 15000 ՀՀ դրամ: Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին


Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի  գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ , ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ Եթե վարկառուն վարկը ստանալուց հետո առաջին 4 ամսվա ընթացքում վաղաժամկետ ամբողջությամբ մարում է վարկը, վարկառուից գանձվում է տույժ` վաղաժամկետ մարվող գումարի 1 %-ի չափով:
Վարկի տրամադրման եղանակ •Անկանխիկ` վարկառուի բանկային հաշվին վարկի գումարի փոխանցմամբ, Կազմակերպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ կամ բանկային չեկի միջոցով
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և
հայտատուին տեղեկացման ժամկետ
Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 7 բանկային օր
Վարկի տրամադրման վրա ազդող գործոններ •Վարկային պատմություն
•Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի պահանջներին
Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկը տրամադրվում է վարկային պայմանագրի և դրա ապահովման միջոց հանդիսացող համապատասխան պայմանագրի պատշաճ կերպով վավերացման և դրանից ծագող իրավունքների՝ պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո` մեկ օրվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հաճախորդի և Ընկերության համաձայնությամբ:
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.

 Վարկի գումարը
(ԱՄՆ դոլար)
Վարկի ժամկետը
12 ամիս 24 ամիս 36 ամիս 48 ամիս
Ամսական մարման չափը
3000 276.77 151.46 110.00 89.49
5000 461.29 252.43 183.33 149.15

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում տոկոսները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման վճարները, տուժանքները, վճարվում են ՀՀ դրամով, համաձայն  “ՀՀ արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքի:

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 • Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
  Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն
  Գ. Դիմողի հանրային ծառայությունների համարանիշի(սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի(սոց. քարտ) բացակայության մասին
  Դ. Տեղեկանք դիմողի եկամուտների վերաբերյալ
  Ե. Տեղեկանք բնակության վայրից ընտանիքի անդամների վերաբերյալ(անհրաժեշտության դեպքում)
  Զ. Գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը
  Է. Վարկառուի անձնական սեփականություն հանդիսացող այլ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը
  Ը. Վարկառուի վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ
www.abcfinance.am
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Աբովյան մասնաճյուղ
Օգոստոսի 23, թիվ 1/2
ք. Աբովյան
Գորիսի մասնաճյուղ
Կոմիտաս փողոց, 26/24
ք. Գորիս
Գյումրի մասնաճյուղ
Տիգրան Մեծի 1/3
ք. Գյումրի
Սիսիան մասնաճյուղ
Իսրայելյան փողոց 6/6
ք. Սիսիան
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: