Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Սպառողական Վարկեր

Այս վարկատեսակը նախատեսված է ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր սպառողական գնումների իրականացման ֆինանսավորման և ընտանեկան կարիքների համար ազատ միջների անհրաժեշտություն ունեն:
 
Ծառայություններ
Պայմաններ Նկարագիր
Վարկի տեսակ Ներդրումային վարկ (ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում՝ սպառողական վարկ)
Վարկառու Ֆիզիկական անձինք 
Դիմումի վճար 2 500 ՀՀ դրամ 
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 60 000 - 1 500 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 3-24 ամիս մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)
3-36 ամիս 1.000.000 ՀՀ դրամից բարձր 
Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն
  • Ամսական մեկ անգամ։ Հնարավոր է մինչև 3 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված:
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք  18 %
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 29 % - 32 %
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ 
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: 
ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ՝ 
ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐ. ՔՈՉԱՐ 19/19:


Փաստացի տարեկան տոկոսադույքի հաշվարկման օրինակ՝

Անվանական տոկոսադրույք - 18%
Անվանական սպասարկման վճար - 0.3 %
Վարկի գումար - 800.000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման վճար- 24.000 ՀՀ դրամ
Վարկավորման ժամկետ - 24 ամիս
Ընդամենը Ընկերությանը վճարվելքի գումարը՝ 1.042.643 ՀՀ դրամ
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը՝ 31.5 %
Ամսական սպասարկման վճար 0.3 %   
Միանվագ սպասարկման վճար 3 % գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Սահմանափակումներ
  • Վարկառուի տարիքը պետք է կազմի 18-63 տարեկան:
  • Վարկառուի փորձը տվյալ գործունեությունում պետք է լինի առնվազն 3 ամիս
Ապահովության (գրավի) տեսակ
  • Մինչև 300 000 ՀՀ դրամը (ներառյալ) վարկերի դեպքում՝ առնվազն մեկ երաշխավոր, որը պետք է ունենա ամսական 50 000 ՀՀ դրամը գերազանցող զուտ աշխատավարձ՝ հիմնավորված աշխատավարձի տեղեկանքով և չլինի փոխկապակցված հայտատուին: 
  • 300 000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ նվազագույնը երկու երաշխավորություն, ընդ որում ՝ հայտատուի հետ չփոխկապակցված երաշխավորների (կամ առնվազն մեկի) աշխատավարձային ամսական գումարային զուտ եկամուտը (հիմնավորված աշխատավարձի տեղեկանքներով) պետք է գերազանցի 80 000 ՀՀ դրամը: 
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության  (տոկոս, մայր գումար)  0.3%-ի չափով` սկսած ժամկետանց դառնալու առաջին օրվանից
 
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք` հետևյալ կարգով`
·       Մինչև  500.000 ՀՀ դրամ վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀ դրամ,
·       500.001-ից մինչև 600.000 ՀՀ դրամ վարկային պայմանագրերի դեպքում`  5000 ՀՀ դրամ:

Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի
  գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:

Պարտավորությունների չկատարման դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին

 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԵՔ  ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ  ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում,
անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում:
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ և անկանխիկ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հայտատուին  տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 18 աշխատանքային ժամ
Վարկը հաստատող օղակ Սահմանված է ներքին այլ իրավական ակտերով
Վարկի ձևակերպման վայր Կազմակերպության ստորաբաժանումների գրասենյակներ
Վարկի տրամադրման վրա ազդող գործոններ -Վարկառուի կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության առանձնահատկությունները
-Վարկառուի գործունեության ֆինանսական ցուցանիշներ
-Վարկառուի տնտեսական գործունեության պատմություն, ներկայից վիճակ
-Վարկային պատմություն
-Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
-Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի պահանջներինԿազմակերպությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» Կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ 

 Վարկի գումարը
(ՀՀ դրամ)
Վարկի ժամկետը  
12 ամիս 18 ամիս 24 ամիս
Ամսական մարման չափը
600.000 56,808 40,083 31,265


 
 

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի Անձնագրի բնօրինակ և պատճեն,
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն
Դ. Վարկառուի եկամուտների հաշվարկը հիմնավորող փաստաթուղթ
Ե. Այլ գույքի (ակտիվների) սեփականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր
Զ. Ամուսնության, կողակցի մահվան, ամուսնալուծության վկայականի պատճեն (անհրաժեշտության դեպքում)
Է. Տեղեկանք վարկառուի բնակավայրից (երրորդ ձև) կամ անձնագրային սեղանից (անհրաժեշտության դեպքում)
Ը. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր


Էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ
www.abcfinance.am

Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Էջմիածին մասնաճյուղ
Բաղրամյան փողոց 4/2
ք. Վաղարշապատ
Նոր Բայազետ մասնաճյուղ
Զորավար Անդրանիկի 31
ք. Գավառ
Վայոց Ձորի մասնաճյուղ
Պարույր Սևակի 4/02
ք. Եղեգնաձոր
Գորիսի մասնաճյուղ
Կոմիտաս փողոց, 26/24
ք. Գորիս
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: