Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Սպառողական Վարկեր

Այս վարկատեսակը նախատեսված է ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր սպառողական գնումների իրականացման ֆինանսավորման և ընտանեկան կարիքների համար ազատ միջների անհրաժեշտություն ունեն:
 
Ծառայություններ
Ոսկու գրավադրմամբ տրամադրվող սպառողական վարկեր ՝ոչ հավասարաչափ ամսական վճարումներով
Պայմաններ Նկարագիր
Վարկի տեսակ Սպառողական  վարկ                    
Վարկի նպատակային
խումբ 
Ֆիզիկական անձինք
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ 
Վարկի գումար
  • 200.000-3.000.000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)
Վարկի ժամկետ 18 ամիս
Մայրգումարի և
տոկոսագումարների
մարման
հաճախականություն
Յուրաքանչյուր ամիս, բացառությամբ 1-ից 6-րդ վճարումների (1-ից 6-րդ վճարումների դեպքում հաճախորդը վճարում է միայն տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Անվանական տարեկան 
տոկոսադրույք
 24% 
Ամսական սպասարկման վճար  0.3% 
Վաղաժամկետ մարման դեպքում գանձումն իրականացվում է ըստ օգտագործված օրերի քանակի
Վարկի 
տրամադրման միանվագ
միջնորդավճար 
  • Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ) վարկերի դեպքում՝ 2 %, 
  • 1 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում ՝ 1%
Վարկի տրամադրման միջնորդավճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Փաստացի տարեկան
տոկոսադրույք
34%-36%
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ~ ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐ. ՔՈՉԱՐ, 19/19:  
Ներկայացնենք փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`
Անվանական տոկոսադրույքը – 24%,
Վարկի գումար` 200,000 ՀՀ դրամ
Միջնորդավճար` 4,000 ՀՀ դրամ
Վարկավորման ժամկետը` 18 ամիս
Ընդամենը Ընկերության վճարվելիք գումարը`263,743 ՀՀ դրամ
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը` 34%
Վարկի մարման կարգ Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով՝վարկի հիմնական գումար գումարած տոկոսագումար): Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Ապահովության (գրավի)
տեսակ
Վարկ/ապահովության
միջոց հարաբերակցություն
մինչև 100% (ոսկու գնահատումն իրականացվում է աղյուսակ 1-ում ներկայացված գնային սանդղակի համաձայն)
Վարկառուի կողմից 
պարտավորությունների
 
ժամանակին 
չկատարման
դեպքում կիրառվող
տույժեր
Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (տոկոս, մայր գումար)  0.4%-ի չափով սկսած ժամկետանց թույլ տալու առաջին օրվանից Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական ժամկետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք` հետևյալ կարգով`
-Մինչև  500.000 ՀՀ դրամ  վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀ դրամ,
-500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀ դրամ.
-1.000.001-ից մինչև 1.500.000  ՀՀ դրամ վարկային պայմանագրերի դեպքում` 7500 ՀՀ դրամ,
- 1.500.001-ից  ավել  վարկային պայմանագրերի դեպքում` 10000 ՀՀ դրամ:
Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի
  գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:

Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ
(ներառյալ մասնակի)
մարման պայմաններ
• Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ  մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ կամ անկանխիկ (վարկառուի բանկային հաշվին փոխանցմամբ, Կազմակրեպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ կամ բանկային չեկի միջոցով)
Վարկային հայտի վերաբերյալ
որոշման կայացման
 և հայտատուին 
տեղեկացման ժամկետ
Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 1 բանկային օր
Վարկի ձևակերպման վայր “ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈւՎԿ” ՍՊԸ-ի ստորաբաժանումների գրասենյակներ
Վարկի տրամադրման
վրա ազդող գործոններ
• Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի պահանջներինԿազմակերպությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» Կանոնակարգ 8/05-ի:


Աղյուսակ 1: Ոսկու գնահատման գներ 

Կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումների համար Ոսկու գնահատման և վարկի տրամադրման աղյուսակ
Հարգ 375 416 500 583 585 750 916 958 999
Արժեք 8,700 9,600 11,600 13,500 13,500 17,300  21,200 22,100 23,100
ՀՀ դրամ
 

 

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ 

 Վարկի գումարը 
(ՀՀ դրամ)

Մարման գրաֆիկ
1-6 ամիս                        7-18 ամիս
Ամսական մարման չափը
                        200.000                               4,600                          19,512

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Ա. Վարկ ստանալու դիմում
Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն
Գ. Դիմողի սոցիալական քարտի բնօրինակը և պատճեն կամ տեղեկանք սոցիալական քարտի բացակայության մասին

Էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ
http://www.abcfinance.am
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Աբովյան մասնաճյուղ
Օգոստոսի 23, թիվ 1/2
ք. Աբովյան
Էջմիածին մասնաճյուղ
Բաղրամյան փողոց 4/2
ք. Վաղարշապատ
Վայոց Ձորի մասնաճյուղ
Պարույր Սևակի 4/02
ք. Եղեգնաձոր
Երևան մասնաճյուղ
Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19
ք. Երևան
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: