Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Սպառողական Վարկեր

Այս վարկատեսակը նախատեսված է ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր սպառողական գնումների իրականացման ֆինանսավորման և ընտանեկան կարիքների համար ազատ միջների անհրաժեշտություն ունեն:
 
Ծառայություններ
Սպառողական գնումների վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկի տեսակ Սպառողական  վարկ
Վարկի նպատակային խումբ Ֆիզիկական անձինք
Միջնորդավճար Կախված գնվող ապրանքի տեսակից և գնից` գանձվում են տարբեր միջնորդավճարներ (տես` սանդղակ 1)
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 50.000 Մինչև  1.500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 6-60 ամիս (տես` սանդղակ 1)
Մայրգումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն ամսական մեկ անգամ
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք  23%
Ամսական սպասարկման վճար 0,5%
Վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում՝գանձումն իրականացվում է՝ ըստ օգտագործված օրերի քանակի:
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 38%-40%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ  ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ :  ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ~ ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐ. ՔՈՉԱՐ, 19/19:  

Ներկայացնենք փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Անվանական տոկոսադրույքը – 23%

Ամսականսպասարկմանվճար- 0.5%
Վարկի գումար` 100.000 ՀՀ դրամ
Վարկավորման ժամկետը` 720 օր
Ընդամենը Ընկերության վճարվելիք գումարը`137.696  ՀՀ դրամ
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը`38.2%
Սահմանափակումներ Վարկերը տրամադրվում են միայն Կազմակերպության հետ համագործակցության պայմանագիր կնքած առևտրի կետերից ապրանքներ ձեռք բերելու համար:
Վարկի մարման կարգ Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով՝վարկի հիմնական գումար գումարած տոկոսագումար): Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Ապահովության (գրավի) տեսակ
  • Գնվող ապրանք
  • Որպես հավելյալ ապահովության միջոց՝ որոշ դեպքերում կարող է պահանջվել նաև երաշխավորություն(ներ)
Կանխավճար / վարկի գումար Կախված է ապրանքի արժեքից, ապրանքի տեսակից, հաճախորդի վարկային պատմությունից, հաճախորդի եկամուտների աստիճանից
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (տոկոս, մայր գումար)  0.4%-ի չափով սկսած կետանց թույլ տալու առաջին օրվանից
Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ • Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ  մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ` վաճառող խանութի  բանկային հաշվին վարկի գումարի փոխանցմամբ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 1 բանկային օրվա ընթացքում։ 
Վարկի ձևակերպման վայր
  • Ընկերության համապատասխան մասնաճյուղերի գրասենյակներ
  • Ապառիկը ՛՛ՏԵՂՈՒՄ՛՛ և ապառիկ Online վարկավորման մախանիզմի դեպքում համագործակցող խանութների վաճառքի սրահներ
Վարկի տրամադրման վրա ազդող գործոններ • Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն  Կազմակերպության  ներքին իրավական ակտերի պահանջներինԿազմակերպությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» Կանոնակարգ 8/05-ի:

ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈւՎԿ-ն չի վարկավորում 100.000 ՀՀ դրամը գերազանցող պլանշետների և ցանկացած արժողության բջջային հեռախոսների ձեռքբերում:

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.


 Վարկի գումարը
(ՀՀ դրամ)
Վարկի ժամկետը
24 ամիս 36 ամիս
Հերթական վճարման դեպքում /0.5 % սպասարկման վճարի դեպքում/
250.000 14.343 10.927

 Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

  Անձնագիր Սոց քարտ Եկամուտներ հաստատող Բնակության վայրից Այլ
Կենցաղային տեխնիկա պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի  
Համակարգիչներ պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի Անկախ ապրանքի
գումարից 
պահանջվում է մեկ 
անձի 
երաշխավորություն
Ջեռուցման համակարգ պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի գույքի սեփ. վկայական
Կահույք պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի  
Դուռ և պատուհան պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի գույքի սեփ. վկայական
Գազի բալոն(ավտոմեքենայի) պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի ավտոտեխանձնագիր
Այլ պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի ըստ պահանջի
Անկախ ապրանքի տեսակից` աշխատավարձի տեղեկանք չի պահանջվում, եթե միաժամանակ բավարարվում են հետևյալ 3 պայմանները՝
  • Ապրանքի արժողությունը չի գերազանցում 500,000 ՀՀ դրամը
  • եթե հաճախորդը սպասարկել կամ սպասարկում է 500,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթը) գերազանցող վարկ
  • վերջին 12 ամիսների ընթացքում գումարային ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 15 օրը


Էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ
www.abcfinance.am
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Էջմիածին մասնաճյուղ
Բաղրամյան փողոց 4/2
ք. Վաղարշապատ
Երևան մասնաճյուղ
Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19
ք. Երևան
Ստեփանավանի մասնաճյուղ
Գ. Նժդեհի փ. 6ա
ք. Ստեփանավան
Մասիս մասնաճյուղ
Մ. Հերացու փողոց 13
ք. Մասիս
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: