Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Սպառողական Վարկեր

Այս վարկատեսակը նախատեսված է ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր սպառողական գնումների իրականացման ֆինանսավորման և ընտանեկան կարիքների համար ազատ միջների անհրաժեշտություն ունեն:
 
Ծառայություններ
Սպառողական գնումների վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկի տեսակ Սպառողական  վարկ
Վարկի նպատակային խումբ Ֆիզիկական անձինք
Միջնորդավճար Կախված գնվող ապրանքի տեսակից և գնից` գանձվում են տարբեր միջնորդավճարներ (տես` սանդղակ 1)
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 50.000 Մինչև  1.500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 6-60 ամիս (տես` սանդղակ 1)
Մայրգումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն ամսական մեկ անգամ
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք  23%
Ամսական սպասարկման վճար 0,5%
Վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում՝գանձումն իրականացվում է՝ ըստ օգտագործված օրերի քանակի:
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 38%-40%

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ  ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ :  ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ~ ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐ. ՔՈՉԱՐ, 19/19:  

Ներկայացնենք փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

Անվանական տոկոսադրույքը – 23%

Ամսականսպասարկմանվճար- 0.5%
Վարկի գումար` 100.000 ՀՀ դրամ
Վարկավորման ժամկետը` 720 օր
Ընդամենը Ընկերության վճարվելիք գումարը`137.696  ՀՀ դրամ
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը`38.2%
Սահմանափակումներ Վարկերը տրամադրվում են միայն Կազմակերպության հետ համագործակցության պայմանագիր կնքած առևտրի կետերից ապրանքներ ձեռք բերելու համար:
Վարկի մարման կարգ Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով՝վարկի հիմնական գումար գումարած տոկոսագումար): Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Ապահովության (գրավի) տեսակ
  • Գնվող ապրանք
  • Որպես հավելյալ ապահովության միջոց՝ որոշ դեպքերում կարող է պահանջվել նաև երաշխավորություն(ներ)
Կանխավճար / վարկի գումար Կախված է ապրանքի արժեքից, ապրանքի տեսակից, հաճախորդի վարկային պատմությունից, հաճախորդի եկամուտների աստիճանից
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (տոկոս, մայր գումար)  0.4%-ի չափով սկսած կետանց թույլ տալու առաջին օրվանից
Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ • Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ  մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ` վաճառող խանութի  բանկային հաշվին վարկի գումարի փոխանցմամբ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 1 բանկային օրվա ընթացքում։ 
Վարկի ձևակերպման վայր
  • Ընկերության համապատասխան մասնաճյուղերի գրասենյակներ
  • Ապառիկը ՛՛ՏԵՂՈՒՄ՛՛ և ապառիկ Online վարկավորման մախանիզմի դեպքում համագործակցող խանութների վաճառքի սրահներ
Վարկի տրամադրման վրա ազդող գործոններ • Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն  Կազմակերպության  ներքին իրավական ակտերի պահանջներինԿազմակերպությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» Կանոնակարգ 8/05-ի:

ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈւՎԿ-ն չի վարկավորում 100.000 ՀՀ դրամը գերազանցող պլանշետների և ցանկացած արժողության բջջային հեռախոսների ձեռքբերում:

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.


 Վարկի գումարը
(ՀՀ դրամ)
Վարկի ժամկետը
24 ամիս 36 ամիս
Հերթական վճարման դեպքում /0.5 % սպասարկման վճարի դեպքում/
250.000 14.343 10.927

 Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

  Անձնագիր Սոց քարտ Եկամուտներ հաստատող Բնակության վայրից Այլ
Կենցաղային տեխնիկա պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի  
Համակարգիչներ պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի Անկախ ապրանքի
գումարից 
պահանջվում է մեկ 
անձի 
երաշխավորություն
Ջեռուցման համակարգ պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի գույքի սեփ. վկայական
Կահույք պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի  
Դուռ և պատուհան պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի գույքի սեփ. վկայական
Գազի բալոն(ավտոմեքենայի) պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի ավտոտեխանձնագիր
Այլ պարտադիր պարտադիր պարտադիր ըստ պահանջի ըստ պահանջի
Անկախ ապրանքի տեսակից` աշխատավարձի տեղեկանք չի պահանջվում, եթե միաժամանակ բավարարվում են հետևյալ 3 պայմանները՝
  • Ապրանքի արժողությունը չի գերազանցում 500,000 ՀՀ դրամը
  • եթե հաճախորդը սպասարկել կամ սպասարկում է 500,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթը) գերազանցող վարկ
  • վերջին 12 ամիսների ընթացքում գումարային ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 15 օրը


Էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ
www.abcfinance.am
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Մասիս մասնաճյուղ
Մ. Հերացու փողոց 13
ք. Մասիս
Նոյեմբերյան մասնաճյուղ
Զորավար Անդրանիկի փողոց 6/2
ք. Նոյեմբերյան
Նոր Բայազետ մասնաճյուղ
Զորավար Անդրանիկի 31
ք. Գավառ
Արմավիր մասնաճյուղ
Երևանյան փողոց թիվ 33/5
ք. Արմավիր
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: