Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Սպառողական Վարկեր

Այս վարկատեսակը նախատեսված է ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր սպառողական գնումների իրականացման ֆինանսավորման և ընտանեկան կարիքների համար ազատ միջների անհրաժեշտություն ունեն:
 
Ծառայություններ
Ոսկու գրավադրմամբ տրամադրվող սպառողական վարկեր 

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկի տեսակ Սպառողական 
Վարկի նպատակային խումբ Ֆիզիկական անձինք
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար
10.000-2.000.000 ՀՀդրամ (ներառյալ)
Վարկի ժամկետ մինչև 24 ամիս
Մայրգումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Յուրաքանչյուր ամիս
Անվանական տարեկան տոկոսադրույք 13% 
Սպասարկման վճար 1,000 – 9,500  ՀՀ դրամ(Կախված վարկի գումարից՝ տե՛ս Սանդղակ 1)
Վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում  գանձումն իրականացվում է ըստ օգտագործված օրերի քանակի:
Վարկի միանվագ տրամադրման վճար
 • 1%- գանձվում է վարկի տրամադրման պահին (Վարկ/ապահովության միջոց հարաբերակցության, մինչև 100% (ներառյալ)-ի դեպքում)
 • 3%- գանձվում է վարկի տրամադրման պահին (Վարկ/ապահովության միջոց հարաբերակցության` 100%-150%-ի դեպքում)
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 27%-67%
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ~ ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐ. ՔՈՉԱՐ, 19/19:  
Ներկայացնենք փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`
Անվանական տոկոսադրույքը – 13%

Վարկի գումար` 100.000 ՀՀ դրամ
Միջնորդավճար` 1.000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար` 1000
 Վարկավորման ժամկետը` 12 ամիս
Ընդամենը Ընկերության վճարվելիք գումարը`118.080 ՀՀ դրամ
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը`37%
Վարկի մարման կարգ
 • Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով՝վարկի հիմնական գումար գումարած տոկոսագումար):
   
 • Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Վարկառուի նկատմամբ պահանջ Այն դեպքում, երբ  Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը գերազանցում է 100%, ապա վարկառուն պետք է բավարարի նշված պայմաններին միաժամանակ
 • Ստացված վարկերի քանակ՝ առնվազն 3,
 • Վարկային պատմությունում պետք է ստացած լինի առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) գերազանցող մեկ վարկ:
 • Վարկային պատմությունում վճարած պետք է լինի առնվազն 750,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) մայր գումար:
 
Այն դեպքում, երբ վարկառուն չի բավարարում նշված պահանջին, ապա պետք է հավելյալ երաշխավոր՝ վերը նշված պայմաններին բավարարող:
Ապահովության (գրավի) տեսակ
 • Ոսկի
 • Հավելյալ՝  առնվազն հաճախորդին չփոխկապակցված մեկ երաշխավոր, որը պետք է բավարարի վերևում նշված վարկառուի նկատմամբ պահանջներին:
Վարկ/ապահովության միջոց հարաբերակցություն  ՄԻՆՉԵՎ 150% (Ոսկուգ նահատման գները ներկայացված են Ընկերության առանձին ներքին իրավական ակտում)
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (տոկոս, մայր գումար)  0.4%-ի չափով սկսած ժամկետանց թույլ տալու առաջին օրվանից Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական ժամկետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք` հետևյալ կարգով`
-Մինչև  500.000 ՀՀ դրամ  վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀ դրամ,
-500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀ դրամ.
-1.000.001-ից մինչև 1.500.000  ՀՀ դրամ վարկային պայմանագրերի դեպքում` 7500 ՀՀ դրամ,
- 1.500.001-ից  ավել  վարկային պայմանագրերի դեպքում` 10000 ՀՀ դրամ:


Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի  գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:

Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ  մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ կամ անկանխիկ (վարկառուի բանկային հաշվին փոխանցմամբ, Կազմակրեպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ կամ բանկային չեկի միջոցով)
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 1 բանկային օր
Վարկի ձևակերպման վայր “ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈւՎԿ” ՍՊԸ-ի ստորաբաժանումների գրասենյակներ
Վարկի տրամադրման վրա ազդողգործոններ • Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի պահանջներինԿազմակերպությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» Կանոնակարգ 8/05-ի:

 

Սանդղակ 1: Սպասարկման վճար

Վարկի գումար (ՀՀ դրամ) Ամսական սասարկման վճար (ՀՀ դրամ)
Մինչև 125,000 (ներառյալ) 1,000
125,001 - 250,000 (ներառյալ) 1,500
250,001 - 500,000 (ներառյալ) 3,000
500,001 - 750,000 (ներառյալ) 4,500
750,001 - 1,000,000 (ներառյալ) 5,500
1,000,001 - 1,250,000 (ներառյալ) 6,500
1,250,001 - 1,500,000 (ներառյալ) 7,500
1,500,001 - 1,750,000 (ներառյալ) 8,500
1,750,001 - 2,000,000 (ներառյալ) 9,500Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.  


 Վարկի գումարը
(ՀՀ դրամ)
Վարկի ժամկետը
12 ամիս 24 ամիս
Ամսական մարման չափը
100.000 9,931 5,754

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Ա.  Վարկ ստանալու դիմում,
Բ.  Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն,
Գ.  Վարկառուի   հանրային ծառայությունների համարանիշի(սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն

Էական պայմանների ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ
https://www.abcfinance.am/finhelper/
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Գորիսի մասնաճյուղ
Կոմիտաս փողոց, 26/24
ք. Գորիս
Երևան մասնաճյուղ
Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19
ք. Երևան
Կապան մասնաճյուղ
Մելիք-Ստեփանյան փ. 10, շենք 33/1
ք. Կապան
Աբովյան մասնաճյուղ
Օգոստոսի 23, թիվ 1/2
ք. Աբովյան
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: