Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Գյուղատնտեսական վարկեր
Այս վարկատեսակը նախատեսված փոքր և միջին գյուղացիական տնտեսությունների գործունեություններն ընդլայնելու համար:
 
Ծառայություններ
Ոսկու գրավադրմամբ տրամադրվող գյուղատնտեսական վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկի տեսակ Գյուղատնտեսական վարկ
Վարկի նպատակային խումբ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք
Դիմումի վճար 2500 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար 250 – 10,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետ 3-48 ամիս
Մայր գումարի և տոկոսա գումարների մարման հաճախականություն Ամսական մեկ անգամ
Հնարավոր է մինչև 3 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված (մայր գումարի դադարի շրջան)` վարկի տրամադրման պահին
Անվանական տարեկան 
տոկոսադրույք
 17% ԱՄՆ դոլարով
Վարկի մարման կարգ
 • Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով՝ վարկիհիմնական գումար գումարած տոկոսագումար): Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
 • Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ
Ամսական սպասարկման վճար 0,5 % վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում՝գանձումն իրականացվում է՝ըստ օգտագործված օրերի քանակի  
Ապահովության (գրավի) տեսակ
 • Ոսկի (Ոսկու ընդունելի գրավականը ներկայացված է հավելված 1-ում)
 • Երաշխավորություն(եթե վարկ /  գրավի գնահատված արժեք հարաբերակցությունը գերազանցում է 100%-ը)
  Մինչև 3,000 (ներառյալ) ԱՄՆ դոլար վարկերի դեպքում՝ առնվազն մեկ երաշխավոր;
   3000-10,000 ԱՄՆ դոլար վարկերի դեպքում՝ առնվազն երկու երաշխավոր:
Երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ Երաշխավորը պետք է բավարարի նշված կետերից առնվազն 3-ին՝
1. Ունի հաճախորդի վրա բարոյական ազդեցություն
2. Ունի փաստաթղթով հիմնավորված կայուն եկամուտ:
3. Անշարժ գույքի սեփականատեր է
4. Առավելագույն անընդհատ ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 30 օրը:
5. Գումարային (ընդհանուր) ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 45 օրը:
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 32-34 %
Ուշադրություն՝
ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ և ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐ. ՔՈՉԱՐ, 19/19

ՆԵրկայացնենք փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ՝
Անվանական տոկոսադրույք - 17%
Անվանական սպասարկման վճար - 0.5%
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար - 1%
Վարկի գումար - 2.000 ԱՄՆ դոլար
Վարկավորման ժամկետ - 24 ամիս 
Ընդամենը Ընկերության վճարվելիք գումար՝ 2.636 ԱՄՆ դոլար
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք ՝ 32.4 %
Վարկ/ապահովության միջոց հարաբերակցություն  Մինչև 150% (Ոսկու գնահատման գները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում)
Վարկի տրամադրման միանվագ 
միջնորդավճար 
1 %, գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (տոկոս, մայր գումար)  0.3%-ի չափով սկսած կետանց թույլ տալու առաջինօրվանից
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք` հետևյալ կարգով`
 • Մինչև  500.000 ՀՀդրամ կամ 2000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀդրամ
 • 500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ 2001-ից մինչև 3500 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀդրամ.
 • 1.000.001-ից մինչև 1.500.000 ՀՀ դրամ կամ 3501-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 7500 ՀՀդրամ
 • 1.500.001-ից մինչև 2.000.000  ՀՀդրամ  կամ 5001-ից մինչև 7000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 10000 ՀՀդրամ
 • 2.000.001 ՀՀ դրամը կամ 7001 ԱՄՆ դոլար գումարը գերազանցող վարկային պայմանագրերի դեպքում` 15000 ՀՀդրամ.
Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի  գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:

Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար 
չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին

 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ  ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ  ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում:
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ և անկանխիկ` վարկառուի բանկային հաշվին վարկի գումարի փոխանցմամբ, կամ  Կազմակերպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 1 բանկային օր
Վարկի տրամադրման վրա ազդող գործոններ • Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքինիրավական ակտերի պահանջներին
   “ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ” ՍՊԸ-ում պատշաճ ` 1(մեկ) տարվա գյուղանտեսական վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդի, որը վարկային պատմության  մեջ չունի կամ ունի մասնակի ժամկետանց օրեր, որոնց անընդհատ քանակը չի գերազանցում 30 օրը, և երբեք չի դասակարգվել, ապա այդ հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից 1% նվազեցում: 
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

Աղյուսակ 1: Ոսկու գնահատման գներ 

Կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումների համար Ոսկու գնահատման և վարկի տրամադրման աղյուսակ
Հարգ 375 416 500 583 585 750 916 958 999
Արժեք 8,700 9,600 11,600 13,500 13,500 17,300  21,200 22,100 23,100
ՀՀ դրամ
 


Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.

 Վարկի գումարը

(ԱՄՆ դոլար)

Վարկի ժամկետը
24 ամիս 36 ամիս 48 ամիս
Ամսական մարման չափը
5000 272 203 169

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում տոկոսները, ինչպես նաև վարկի
 տրամադրման և սպասարկման վճարները, տուժանքները, վճարվում են ՀՀ դրամով, համաձայն  “ՀՀ արժույթային
 կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքի: 

 

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 Ֆիզիկական անձանց դեպքում
Ա. Վարկ ստանալու դիմում
Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն
Գ. Դիմողի սոցիալական քարտի բնօրինակը և պատճեն կամ տեղեկանք սոցիալական քարտի բացակայության մասին
Դ. Վարկառուի անձնական սեփականություն հանդիսացող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը (ըստ անհրաժեշտության)
Ե. Վարկառուի վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր
Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում
Ա. Վարկ ստանալու դիմում
Բ.Վարկառուի Անձնագրի  պատճեն 
Գ. Վարկառուի սոց. Քարտի պատճեն
Դ.Ամուսնության մահվան, ամուսնալուծության վկայականի պատճեն (անհրաժեշտության դեպքում)
Ե. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականը
Զ. Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզովորման ենթակա գործունեությամբ)
Է. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր
Իրավաբանական անձանց դեպքում 

Ա. Վարկստանալուդիմում/հայտ
Բ. Պետ. Ռեգիստրիվկայական 
Գ. Կանոնադրություն
Դ. Հարկայինկոդ(ՀՎՀՀ)
Ե. Իրավաբանականանձիհամապատասխանլիազորությունունեցողօղակի` վարկստանալուորոշում
Զ. Տնօրենիանձնագիրևհանրայինծառայություններիհամարանիշ(սոց. քարտ)
Է.  Փայատերերիանձնագրերևհանրայինծառայություններիհամարանիշեր(սոց. քարտ)
Ը  Լիցենզիա(եթեվարկառունզբաղվումէլիցենզավորմանենթակագործունեությամբ)

Թ. Վարկունակությանգնահատմանհամարվարկայինմասնագետիկողմիցկարողենպահանջվելլրացուցիչայլփաստաթղթեր
Ժ e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ

 
 
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Էջմիածին մասնաճյուղ
Բաղրամյան փողոց 4/2
ք. Վաղարշապատ
Գյումրի մասնաճյուղ
Տիգրան Մեծի 1/3
ք. Գյումրի
Արթիկ մասնաճյուղ
Տոնականյան փողոց 7/3
ք. Արթիկ
Երևան մասնաճյուղ
Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19
ք. Երևան
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: