Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Գյուղատնտեսական վարկեր
Այս վարկատեսակը նախատեսված փոքր և միջին գյուղացիական տնտեսությունների գործունեություններն ընդլայնելու համար:
 
Ծառայություններ
Գյուղատնտեսության զարգացման համար երաշխավորությամբ տրամադվող դոլարային էքսպրես վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկառու Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ
Դիմումի վճար 5,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար 100-5,000  ԱՄՆ դոլար
Անվանական տոկոսադրույք
 • Մինչև 1,500 ԱՄՆ դոլարի (ներառյալ) վարկերի դեպքում՝ 10%,
 • 1,500 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող վարկերի դեպքում 11%
Մայրգումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Ամսական մեկ անգամ: 
-Յուրաքանչյուր տարվա հունվար և փետրվար ամիսներին  սահմանվում է մայր գումար մարման դադարի շրջան. տվյալ ամիսներին հաճախորդը վճարում է միայն տոկոսագումարներ:

-Հաճախորդի և վարկ հաստատող օղակի փոխադարձ համաձայնությամբ հնարավոր է սահմանել նաև վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջան տրամադրման պահից մինչև 3 ամիս:
Վարկի(վարկայինգծի) ժամկետ
 • Մինչև 1,500 ԱՄՆ դոլարի (ներառյալ) վարկերի դեպքում՝ 3 - 28 ամիս (ներառյալ)
 • 1,500 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ 3 - 48 ամիս (ներառյալ)
Վարկի մարման կարգ Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով՝ վարկի հիմնական գումար գումարած տոկոսագումար)։ Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Ապահովության (գրավի) տեսակ
Երաշխավորություն(հայտատույին չփոխկապակցված առնվազն1 անձի)
Երաշխավորի նկատամբ
պահանջ
 • Մինչև 1,500 ԱՄՆ դոլարի (ներառյալ) վարկերի դեպքում՝
 1. Ստացված վարկերի քանակ առնվազն՝ 3,
 2. Վարկային պատմությունում վճարած պետք է լինի առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) մայր գումար:
 • 1,500 ԱՄՆ դոլարից բարձր վարկերի դեպքում՝
 1. Ստացված վարկերի քանակ՝ առնվազն 3,
 2. Վարկային պատմությունում վճարած պետք է լինի առնվազն 750,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) մայր գումար,
 3. Վարկային պատմության ընթացքում պետք է ստացած լինի առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) գերազանցող մեկ վարկ:
Վարկառուի նկատմամբ պահանջ 3,000 ԱՄՆ դոլարից բարձր վարկերի դեպքում՝
Վարկառուն վարկային պատմությունում՝
 • Վարկային պատմությունում վճարած պետք է լինի առնվազն 750,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) մայր գումար,
 • Ընդհանուր ժամկետանց օրերը չպետք է գերազանցեն 45 օրը,
 • Անընդհատ ժամկետանց օրերը չպետք է գերազանցեն 30 օրը:
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար  3 % (ներառյալ ԱԱՀ)՝ գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Ամսական սպասարկման վճար
 • Մինչև 1,500 ԱՄՆ դոլարի (ներառյալ) վարկերի դեպքում՝ 0,5%,
 • 1,500 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող վարկերի դեպքում 0,6%
Վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում` գանձումն իրականացվում է` ըստ օգտագործված օրերի քանակի:
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (մայր գումար, տոկոս)  0.3%-ի չափով սկսած կետանցի առաջին օրվանից
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք `
 • Մինչև  2000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀ դրամ
 • 2001-ից մինչև 3000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀ դրամ
Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում:
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ և անկանխիկ` վարկառուի բանկային հաշվին վարկի գումարի փախանցմամբ, Կազմակերպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ կամ բանկային չեկի միջոցով
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշմանկայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 3 բանկային օր
Վարկը հաստատող օղակ Սահմանված է ներքին այլ իրավական ակտերով
Վարկի տրամադրման վրա ազդողգործոններ • Վակառուի կողմից իրականացվող տնտեսականգործունեության առանձնահատկություններ
• Վարկառուի գործունեության ֆինանսական ցուցանիշներ
• Վարկառուի տնտեսական գործունեության պատմություն, ներկայիս վիճակ
• Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքինիրավական ակտերի պահանջներին
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.

  Վարկի գումարը
(ԱՄՆ դոլար)
Վարկի ժամկետը
12 ամիս 24 ամիս 36 ամիս 48 ամիս
Ամսական մարման չափը
3,000    265 ԱՄՆ դոլար 139 ԱՄՆ դոլար 98 ԱՄՆ դոլար          
78 ԱՄՆ դոլար   
 

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում տոկոսները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման վճարները, տուժանքները, վճարվում են ՀՀ դրամով, համաձայն  “ՀՀ արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքի:

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

 Ֆիզիկական անձանց դեպքում
Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բացակայության մասին
Դ. Տեղեկանք դիմողի եկամուտների վերաբերյալ
Ե. Տեղեկանք բնակության վայրից  ընտանիքի անդամների վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Զ. Գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը
Է. Վարկառուի անձնական սեփականություն հանդիսացող այլ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը (անհրաժեշտության դեպքում)
Ը. Վարկառուի վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

Թ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ժ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
 
Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում
Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի Անձնագրի բնօրինակ և պատճեն 
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն
Դ. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականը
Ե. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Զ. Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզովորման ենթակա գործունեությամբ)
Է. Վարկառուի եկամուտների հաշվարկը հիմնավորող փաստաթուղթ
Ը. Ամուսնության, կողակցի մահվան, ամուսնալուծության վկայականի պատճեն (անհրաժեշտության դեպքում)
Թ. Տեղեկանք վարկառուի բնակավայրից (երրորդ ձև) կամ անձնագրային սեղանից (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Հարկային, ֆինանսական  և այլ հաշվետվություններ (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Այլ գույքի (ակտիվների) սեփականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
Իրավաբանական անձանց դեպքում 
Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Պետ. Ռեգիստրի վկայական 
Գ. Կանոնադրություն
Դ. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Ե. Իրավաբանական անձի համապատասխան լիազորություն ունեցող օղակի` վարկ ստանալու որոշում
Զ. Տնօրենի անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ)
Է.  Փայատերերի անձնագրեր և հանրային ծառայությունների համարանիշեր (սոց. քարտ)
Ը  Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ)
Թ. Բանկային հաշիվների ամփոփագիր  (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Ֆինանսական հաշվետվություններ (Ձև 1-5) (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Տեղեկանք հարկային մարմնից` բյուջեի հանդեպ ունեցած պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Ստեփանավանի մասնաճյուղ
Գ. Նժդեհի փ. 6ա
ք. Ստեփանավան
Վայոց Ձորի մասնաճյուղ
Պարույր Սևակի 4/02
ք. Եղեգնաձոր
Գյումրի մասնաճյուղ
Տիգրան Մեծի 1/3
ք. Գյումրի
Վանաձոր մասնաճյուղ
Տիգրան Մեծի պողոտա 59/1
ք. Վանաձոր
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: