Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Գյուղատնտեսական վարկեր
Այս վարկատեսակը նախատեսված փոքր և միջին գյուղացիական տնտեսությունների գործունեություններն ընդլայնելու համար:
 
Ծառայություններ
Գյուղատնտեսության զարգացման համար երաշխավորությամբ տրամադվող դոլարային էքսպրես վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկառու Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ
Դիմումի վճար 5 000 ՀՀ դրամ 
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար 100-3000  ԱՄՆ դոլար
Անվանական տոկոսադրույք 10 %
Մայրգումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Ամսական մեկ անգամ: 
-Յուրաքանչյուր տարվա հունվար և փետրվար ամիսներին  սահմանվում է մայր գումար մարման դադարի շրջան. տվյալ ամիսներին հաճախորդը վճարում է միայն տոկոսագումարներ:

-Հաճախորդի և վարկ հաստատող օղակի փոխադարձ համաձայնությամբ հնարավոր է սահմանել նաև վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջան տրամադրման պահից մինչև 3 ամիս:
Վարկի(վարկայինգծի) ժամկետ
  • Մինչև 2000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ) վարկերի դեպքում՝ 3-28 ամիս
  • 2000-ից բարձր վարկերի դեպքում՝ 3-36 ամիս    
Վարկի մարման կարգ Վարկի և տոկոսագումարի մարումն իրականացվում է անուիտետի եղանակով (հավասարաչափ մարման եղանակով՝ վարկի հիմնական գումար գումարած տոկոսագումար)։ Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Ապահովության (գրավի) տեսակ
  • Երաշխավորություն (առնվազն 2 անձի)
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար  3 % (ներառյալ ԱԱՀ)՝ գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Ամսական սպասարկման վճար 0,6*%
Վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում` գանձումն իրականացվում է` ըստ օգտագործված օրերի քանակի:
*Բացառություն՝ 0.4% Գյումրի,Արթիկ, Իջևան և Նոյեմբերյան մ/ճ-երի համար
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (մայր գումար, տոկոս)  0.3%-ի չափով սկսած կետանցի առաջին օրվանից
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք `
  • Մինչև  2000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀ դրամ
  • 2001-ից մինչև 3000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀ դրամ
Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը: 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում:
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ և անկանխիկ` վարկառուի բանկային հաշվին վարկի գումարի փախանցմամբ, Կազմակերպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ կամ բանկային չեկի միջոցով
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշմանկայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 3 բանկային օր
Վարկը հաստատող օղակ Սահմանված է ներքին այլ իրավական ակտերով
Վարկի տրամադրման վրա ազդողգործոններ • Վակառուի կողմից իրականացվող տնտեսականգործունեության առանձնահատկություններ
• Վարկառուի գործունեության ֆինանսական ցուցանիշներ
• Վարկառուի տնտեսական գործունեության պատմություն, ներկայիս վիճակ
• Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքինիրավական ակտերի պահանջներին
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.

 Վարկի գումարը
(ԱՄՆ դոլար)
Վարկի ժամկետը
12 ամիս 18 ամիս 24 ամիս 36 ամիս
Ամսական մարման չափը
1000 96.68  68.81 54.92 41.15
1500 145.02 103.21 82.39 61.73
3000 285.77 202.15 160.46 -

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում տոկոսները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման վճարները, տուժանքները, վճարվում են ՀՀ դրամով, համաձայն  “ՀՀ արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքի:

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

 Ֆիզիկական անձանց դեպքում
Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բացակայության մասին
Դ. Տեղեկանք դիմողի եկամուտների վերաբերյալ
Ե. Տեղեկանք բնակության վայրից  ընտանիքի անդամների վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Զ. Գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը
Է. Վարկառուի անձնական սեփականություն հանդիսացող այլ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը (անհրաժեշտության դեպքում)
Ը. Վարկառուի վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

Թ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ժ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
 
Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում
Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի Անձնագրի բնօրինակ և պատճեն 
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն
Դ. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականը
Ե. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Զ. Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզովորման ենթակա գործունեությամբ)
Է. Վարկառուի եկամուտների հաշվարկը հիմնավորող փաստաթուղթ
Ը. Ամուսնության, կողակցի մահվան, ամուսնալուծության վկայականի պատճեն (անհրաժեշտության դեպքում)
Թ. Տեղեկանք վարկառուի բնակավայրից (երրորդ ձև) կամ անձնագրային սեղանից (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Հարկային, ֆինանսական  և այլ հաշվետվություններ (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Այլ գույքի (ակտիվների) սեփականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
Իրավաբանական անձանց դեպքում 
Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Պետ. Ռեգիստրի վկայական 
Գ. Կանոնադրություն
Դ. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Ե. Իրավաբանական անձի համապատասխան լիազորություն ունեցող օղակի` վարկ ստանալու որոշում
Զ. Տնօրենի անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ)
Է.  Փայատերերի անձնագրեր և հանրային ծառայությունների համարանիշեր (սոց. քարտ)
Ը  Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ)
Թ. Բանկային հաշիվների ամփոփագիր  (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Ֆինանսական հաշվետվություններ (Ձև 1-5) (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Տեղեկանք հարկային մարմնից` բյուջեի հանդեպ ունեցած պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Վայոց Ձորի մասնաճյուղ
Պարույր Սևակի 4/02
ք. Եղեգնաձոր
Թալին մասնաճյուղ
Սպանդարյան 3/2
ք. Թալին
Արմավիր մասնաճյուղ
Երևանյան փողոց թիվ 33/5
ք. Արմավիր
Սիսիան մասնաճյուղ
Իսրայելյան փողոց 6/6
ք. Սիսիան
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: