Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
Գյուղատնտեսական վարկեր
Այս վարկատեսակը նախատեսված փոքր և միջին գյուղացիական տնտեսությունների գործունեություններն ընդլայնելու համար:
 
Ծառայություններ

Գյուղատնտեսության զարգացման համար տրամադվող վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկի տեսակ Գյուղատնտեսական վարկ
Վարկի նպատակային խումբ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր
Դիմումի վճար 2500 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար
  • 250-10.000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի և վարկային գծի ժամկետ Վարկերի և տրանշների դեպքում՝ 3-36 ամիս:
Վարկային գծի դեպքում՝ մինչև 11 տարի:  
Մայրգումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Ամսական մեկ անգամ։
-Յուրաքանչյուր տարվա հունվար և փետրվար ամիսներին  սահմանվում է մայր գումար մարման դադարի շրջան. տվյալ ամիսներին հաճախորդը վճարում է միայն տոկոսագումարներ:

-Հաճախորդի և վարկ հաստատող օղակի փոխադարձ համաձայնությամբ հնարավոր է սահմանել նաև վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջան տրամադրման պահից մինչև 3 ամիս:
Անվանական տոկոսադրույք  10%  
Վարկի մարման կարգ Վարկի հիմնական գումարի մարումը կառուցվում է `ելնելով յուրաքանչյուր գործի յուրահատկությունից
Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:
Հնարավոր է 3 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված(մայր գումարի դադարի շրջան)` վարկի տրամադրման պահին կամ յուրաքանչյուր տրանշի սկզբին(վարկային գծերի դեպքում):
Ամսական սպասարկման վճար  0,4% վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում՝գանձումն իրականացվում է՝ըստ օգտագործվածօրերի քանակի
Ապահովության (գրավի) տեսակ
  • Անշարժ գույք
  • Շարժական գույք
  • Ոսկի(որպես՝հավելյալ անշարժ և/կամ գույքի գրավի)
  • Երաշխավորություն (որոշ դեպքերում՝ իլրումնգույքի գրավի), որպես հավելյալ միջոց
Վարկ/ապահովության միջոց հարաբերակցություն 70% անշարժ գույքի դեպքում
40-60 % շարժական գույքի դեպքում

100%-Ոսկու դեպքում
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար  3 % (ներառյալ ԱԱՀ), գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Ապահովագրություն -Շարժական գույքի դեպքում Վարկային Հանձնաժողովի որոշմամբ Վարկառուն  վարկի գումարի չափով կամ գրավի շուկայական արժեքով պետք է ապահովագրի շարժական գույքը Կազմակերպության կողմից  առաջարկված և/կամ վարկառուի կողմից ընտրված ապահովագրական ընկերություններից որևէ մեկում, ընդ որում` գրավի ապահովագրության համար Վարկառուն կատարում է ապահովագրության ծախս` ապահովագրության դրույքին համապատասխան, որը վարկի գործողության ողջ ընթացքում տարեկան կազմում է վարկի գումարի կամ գրավի շուկայական արժեքի`(0.5-2.5)%-ի չափով;
-գրավի պայմանագրում նախատեսված գրավի առարկայի ապահովագրության պայմանները խախտելու դեպքում Կազմակերպությունը կարող է պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում:
Վարկառուի կողմիցպարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (տոկոս, մայր գումար)  0.3%-իչափով սկսած կետանց թույլ տալու առաջին օրվանից
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք` հետևյալ կարգով`
  • Մինչև  2000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 3000 ՀՀ դրամ
  • 2001-ից մինչև 3500 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀ դրամ
  • 3501-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 7500 ՀՀ դրամ
  • 5001-իցմինչև7000 ԱՄՆդոլարվարկայինպայմանագրերիդեպքում` 10000 ՀՀդրամ
  • 7001 ԱՄՆդոլարգումարըգերազանցողվարկայինպայմանագրերիդեպքում` 15000 ՀՀդրամ
Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ ժամկետանց ամբողջգումարը չի  գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:
Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունները ծածկելու համար բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում, անկախ ժամկետից, միջնորդավճար չի գանձվում:
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ և անկանխիկ` վարկառուի բանկային հաշվին վարկի գումարի փոխանցմամբ,կամ Կազմակերպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 բանկային օր
Վարկի տրամադրման վրա ազդող գործոններ • Վարկառուի կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության առանձնահատկություններ
• Վարկառուի գործունեության ֆինանսական ցուցանիշներ
• Վարկառուի տնտեսական գործունեության պատմություն, ներկայիս վիճակ
• Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի պահանջներին
Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վա

Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.


 Վարկի գումարը
(ՀՀ դրամ)
Վարկի ժամկետը
9 ամիս 12 ամիս 24 ամիս 30 ամիս
Ամսական մարման չափը
1.000.000   124,515.44 96,559.60 54,871.0 46,649.92

Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում տոկոսները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման վճարները, տուժանքները, վճարվում են ՀՀ դրամով, համաձայն “ՀՀ արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքի:

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը.


 Ֆիզիկական անձանց դեպքում

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բացակայության մասին
Դ. Տեղեկանք դիմողի եկամուտների վերաբերյալ
Ե. Տեղեկանք բնակության վայրից  ընտանիքի անդամների վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Զ. Գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը
Է. Վարկառուի անձնական սեփականություն հանդիսացող այլ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը (անհրաժեշտության դեպքում)
Ը. Վարկառուի վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

Թ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ժ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
 
Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում
Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի Անձնագրի բնօրինակ և պատճեն 
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն
Դ. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականը
Ե. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Զ. Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզովորման ենթակա գործունեությամբ)
Է.  Վարկառուի եկամուտների հաշվարկը հիմնավորող փաստաթուղթ
Ը. Ամուսնության, կողակցի մահվան, ամուսնալուծության վկայականի պատճեն (անհրաժեշտության դեպքում)
Թ. Տեղեկանք վարկառուի բնակավայրից (երրորդ ձև) կամ անձնագրային սեղանից (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Հարկային, ֆինանսական  և այլ հաշվետվություններ (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Այլ գույքի (ակտիվների) սեփականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ.  Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր

ԽDatalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծe-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
 
Իրավաբանական անձանց դեպքում 

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Պետ. Ռեգիստրի վկայական 
Գ. Կանոնադրություն
Դ. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Ե. Իրավաբանական անձի համապատասխան լիազորություն ունեցող օղակի` վարկ ստանալու որոշում
Զ. Տնօրենի անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ)
Է.  Փայատերերի անձնագրեր և հանրային ծառայությունների համարանիշեր (սոց. քարտ)
Ը  Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ)
Թ. Բանկային հաշիվների ամփոփագիր  (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Ֆինանսական հաշվետվություններ (Ձև 1-5) (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Տեղեկանք հարկային մարմնից` բյուջեի հանդեպ ունեցած պարտքերի վերաբերյալ  (անհրաժեշտության  
դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր
Խ. 
Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծ.  e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Գյումրի մասնաճյուղ
Տիգրան Մեծի 1/3
ք. Գյումրի
Մեղրիի մասնաճյուղ
Զ Անդրանիկի փ. 26/26
ք. Մեղրի
Աբովյան մասնաճյուղ
Օգոստոսի 23, թիվ 1/2
ք. Աբովյան
Թալին մասնաճյուղ
Սպանդարյան 3/2
ք. Թալին
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: