Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿԵՐ
Այս վարկատեսակը նրանց համար է, ովքեր զբաղվում են  փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ և ունեն շրջանառու միջոցների ու կապիտալ ներդրումներ կատարելու կարիք: 
 
Ծառայություններ
<<Երևան>> մասնաճյուղի կողմից բիզնեսի զարգացման համար երաշխավորությամբ տրամադրվող բիզնես էքսպրես-պլյուս վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկառու Անհատ ձեռնարկատեր, իրավաբանական անձ
Դիմումի վճար 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկիարժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկիգումար 3.000-10.000  ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետ 3-36 ամիս՝շրջանառու միջոցների համալրում, կապիտալ ներդրումներ
Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Ամսական մեկ անգամ։
Յուրաքանչյուր տարվա հունվար և փետրվար ամիսներին  սահմանվում է մայր գումար մարման դադարի շրջան. տվյալ ամիսներին հաճախորդը վճարում է միայն տոկոսագումարներ:
Վարկի և տոկոսագումարի մարման հաճախականություն
 
 • Վարկի հիմնական գումարի մարումը կառուցվում է՝ ելնելով յուրաքանչյուր գործի յուրահատկությունից 
 • Տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ
Սահմանափակումներ
 • Վարկավորվում են միայն այն բիզնեսները, որոնք առնվազն վերջին 3 ամիս ժամանակահատվածում գործում են
 • Վարկառուն առնվազն 12 ամսվա վարկային պատմություն պետք է ունենա
 • Վարկառուի գրավային ապահովություն չունեցող ընթացիկ վարկային պարտավորությունը (ակնկալվող վարկի մեծության հետ միասին) չպետք է գերազանցի 30000 ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամը
 • Վարկառուի ամսական շրջանառությունը պետք է գերազանցի 3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամը:
 • Վարկառուի վարկային պատմությունում ժամկետանց օրերի ընդհանուր գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 15 օրը, իսկ միանվագ ժամկետանցության քանակը չպետք է գերազանցի 5 օրը
Անվանական տոկոսադրույք  13% 
Գործող բիզնեսի առկայություն Առնվազն 3 ամիս
Ապահովության (գրավի) տեսակ Սույն վարկատեսակի համար ընդունելի երաշխավորների չափանիշներ՝
 • Հայտատուի հետ չփոխկապակցված աշխատավարձային եկամուտ ունեցող ֆիզիկական անձիք, որոնք տվյալ աշխատավայրում աշխատում են առնվազն 3 ամիս և ամսական զուտ աշխատավարձի մեծությունը գերազանցում է 100 000 ՀՀ դրամը: 
 • հայտատուի հետ չփոխկապակցված ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է անշարժ գույքի սեփականատեր՝ 100% 
 • գործող ԱՁ/անհատ ձեռնարկատեր/, որի գրանցման գործողության ժամկետը կազմում է առնվազն 12 ամիս
Պահանջվում է առնվազն 3 երաշխավոր, որից առնվազն մեկը պետք է լինի հայտատուի հետ չփոխկապակցված աշխատավարձային ֆիզիկական անձ: 
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար  3 % , գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Վարկի ամսական սպասարկման վճար 0.2 %
Վ
աղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում՝գանձումն իրականացվում է՝ըստ օգտագործվածօրերի քանակի 
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (մայր գումար, տոկոս)  0.3%-ի չափով սկսած կետանցի առաջին օրվանից:
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք հետևյալ կարգով`
 • 3001-ից մինչև 3500 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 5000 ՀՀ դրամ.
 • 3501-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 7500 ՀՀ դրամ,
 • 5001-ից մինչև 7000 ԱՄՆ դոլար վարկային պայմանագրերի դեպքում` 10000 ՀՀ դրամ,
 • 7001 ԱՄՆ դոլար գումարը գերազանցող վարկային պայմանագրերի դեպքում` 15000 ՀՀ դրամ:
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ  Ընկերությունն իրավունք է ձեռք բերում Վարկառուից գանձել տույժ վաղաժամկետ մարվող գումարի 1%-ի չափով,եթե վարկառուն վարկը ստանալուց հետո առաջին 4 ամսվա ընթացքում վաղաժամկետ ամբողջությամբ մարում է վարկը:
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ կամ Անկանխիկ` վարկառուի բանկային հաշվին վարկի գումարի փախանցմամբ, Կազմակերպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ կամ բանկային չեկի միջոցով
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հայտատուին տեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 7 բանկային օր։ 
Վարկի տրամադրման վրա ազդող գործոններ • Վակառուի կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության առանձնահատկություններ
• Վարկառուի գործունեության ֆինանսական ցուցանիշներ
• Վարկառուի տնտեսական գործունեության պատմություն, ներկայիս վիճակ
• Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքինիրավական ակտերի պահանջներին:             
Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկը տրամադրվում է վակային պայմանագրի և դրա ապահովման միջոց հանդիսացող համապատասխան պայմանագր(եր)ի պատշաճ կերպով վավերացման և դրանից ծագող իրավունքների՝ պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո՝ մեկ օրվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ Վարկառուի և Ընկերության համաձայնությամբ:
Վարկը հաստատող օղակ Սահմանված է ներքին այլ իրավական ակտերով
Վարկի ձևակերպման վայր "ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ" ՍՊԸ-ի ստորաբաժանումների գրասենյակներ
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

  Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ.

 Վարկի գումարը 
(ԱՄՆ դոլար)

Վարկի ժամկետը
 24 ամիս 36ամիս
Ամսական մարման չափը
5.000 247 178
10.000 495 356

Տոկոսները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման վճարները, տուժանքները, վճարվում են ՀՀ դրամով, համաձայն “ՀՀ արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքի:

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի Անձնագրի բնօրինակ և պատճեն
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն
Դ. Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականը կամ քաղվածք տրված ՀՀ ԱՆ ԻԱՊՌ պետական միասնական գրանցամատյանից
Ե. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Զ. Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզովորման ենթակա գործունեությամբ)
Է. Վարկառուի եկամուտների հաշվարկը հիմնավորող փաստաթուղթ
Ը. Ամուսնության, կողակցի մահվան, ամուսնալուծության վկայականի պատճեն (անհրաժեշտության դեպքում)
Թ. Տեղեկանք վարկառուի բնակավայրից (երրորդ ձև) կամ անձնագրային սեղանից (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Հարկային, ֆինանսական և այլ հաշվետվություններ (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Այլ գույքի (ակտիվների) սեփականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր
Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով (ըստ հնարավորության/անհրաժեշտության)
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգերից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ 
 
Իրավաբանական անձանց դեպքում

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական, և Քաղվածք տրված ՀՀ ԱՆ ԻԱՊՌ պետական միասնական գրանցամատյանից
Գ. Կանոնադրություն
Դ. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)
Ե. Իրավաբանական անձի համապատասխան լիազորություն ունեցող օղակի` վարկ ստանալու որոշում
Զ. Տնօրենի անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ)
Է. Փայատերերի անձնագրեր և հանրային ծառայությունների համարանիշեր (սոց. քարտ)
Ը Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ)
Թ. Բանկային հաշիվների ամփոփագիր (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Ֆինանսական հաշվետվություններ (Ձև 1-5) (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Տեղեկանք հարկային մարմնից` բյուջեի հանդեպ ունեցած պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր
Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով (ըստ հնարավորության/անհրաժեշտության)
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգերից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Իջևան մասնաճյուղ
Ա. Մելիքբեկյան, 4
ք. Իջևան
Երևան մասնաճյուղ
Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19
ք. Երևան
Սիսիան մասնաճյուղ
Իսրայելյան փողոց 6/6
ք. Սիսիան
Վանաձոր մասնաճյուղ
Տիգրան Մեծի պողոտա 59/1
ք. Վանաձոր
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: