Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Ծառայություններ
ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿԵՐ
Այս վարկատեսակը նրանց համար է, ովքեր զբաղվում են  փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ և ունեն շրջանառու միջոցների ու կապիտալ ներդրումներ կատարելու կարիք: 
 
Ծառայություններ
Ակնթարթային բիզնես վարկեր

Պայմաններ Նկարագիր
Վարկառու Անհատ ձեռնարկատեր, Իրավաբանական անձ
Դիմումի վճար 2.500 ՀՀ դրամ 
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար Մինչև 1.000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետ  6 ամիս
Մայր գումարի մարման հաճախականություն Վարկի ժամկետի ավարտին 
Տոկոսագումարների մարման հաճախականություն Վարկի համար տոկոսագումարներ սահմանված չեն. գործում է միայն ամսական սպասարկման վճար և տրամադրման միանվագ վճար
Սահմանափակումներ Վարկավորում են միայն այն բիզնեսները, որոնք առնվազն վերջին 12 ամիս ժամանակահատվածում գործում են 
Անվանական տոկոսադրույք  Վարկի համար անվանական տոկոսադրույք սահմանված չէ 
Ամսական սպասարկման վճար  5.000 ՀՀ դրամ 
Վաղաժամկետ մարվող վարկերի դեպքում՝ գանձումն իրականացվում է ըստ օգտագործված օրերի քանակի
Ապահովության (գրավի) տեսակ Սույն վարկատեսակի համար ընդունելի երաշխավորի չափանիշներ
  • հայտատուի հետ չփոխկապակցված աշխատավարձային եկամուտ ունեցող ֆիզիկական անձիք, որոնք տվյալ աշխատավայրում աշխատում են առնվազն 3 ամիս և ամսական զուտ աշխատավարձի մեծությունը գերազանցում է 50.000 ՀՀ դրամը:
  • հայտատուի հետ  չփոխկապակցված ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է անշարժ գույքի սեփականատեր՝ 100% բաժնեմասով:
  • Հայտատուի հետ  չփոխկապակցված ֆիզիկական անձ, որն իր վարկային պատմության ընթացքում սպասարկել է կամ սպասարկում է 500,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկ, և պատմության ընթացքում գումարային ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 20 օրը:
Պահանջվում է հայտատուի հետ չփոխկապակցված  առնվազն 1 երաշխավոր:
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար  5%- գանձվում է վարկի տրամադրման պահին
Վարկառուի կողմիցպարտավորություններիժամանակին չկատարման դեպքումկիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության (մայր գումար, տոկոս)  0.3%-ի չափով սկսած կետանցի առաջին օրվանից 
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական կետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք 3.000 ՀՀ դրամի չափով: 

Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վչարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:

Պարտավորությունների չկատարման դեպքում պարտավորությունը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
Վարկի վաղաժամկետ (ներառյալ մասնակի) մարման պայմաններ  Ընկերությունը իրավունք է ձեռք բերում Վարկառուից գանձել տույժ վաղաժամկետ մարվող գումարի 1 %-ի չափով,եթե վարկառուն վարկը ստանալուց հետո առաջին 4 ամսվա ընթացքում վաղաժամկետ ամբողջությամբ մարում է վարկը:
Վարկի տրամադրման եղանակ Կանխիկ և Անկանխիկ (վարկառուի բանկային հաշվին վարկի գումարի փախանցմամբ կամ կազմակերպության տարանցիկ հաշվին փոխանցմամբ)
Վարկային հայտիվերաբերյալ որոշմանկայացման և հայտատուինտեղեկացման ժամկետ Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 3 բանկային օր։ 
Վարկի տրամադրմանվրա ազդողգործոններ • Վակառուի կողմից իրականացվող տնտեսականգործունեության առանձնահատկություններ
• Վարկառուի գործունեության ֆինանսականցուցանիշներ
• Վարկառուի տնտեսական գործունեությանպատմություն, ներկայիս վիճակ
• Վարկային պատմություն
• Վարկը և տոկոսագումարները վճարելու կարողություն, վարկային ռիսկ
• Համապատասխանություն Կազմակերպության ներքինիրավական ակտերի պահանջներին
Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ժամանակին չկատարման դեպքում կիրառվող տույժեր Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց պարտավորության  (տոկոս, մայր գումար)  0.3%-ի չափով սկսած ժամկետանցի առաջին օրվանից
 
Վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր հերթական ժամկետանց վճարման համար վճարել նաև միանվագ տուգանք 3000 ՀՀ դրամ:

Միանվագ տուգանք չի կիրառվում այն դեպքերում, երբ ժամկետանց ամբողջ գումարը չի գերազանցում 500 ՀՀ դրամը և վճարվում է վճարման ենթակա ամսաթվի հաջորդ աշխատանքային օրը:


Պարտավորությունների չկատարման դեպքում գրավը պարտավորությունը  կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին
 
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԵՔ  ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`
ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ  ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

  Վարկի մարման գրաֆիկի օրինակ. 

 Վարկի գումարը
(ԱՄՆ դոլար)
Վարկի ժամկետը
6 ամիս
Ամսական մարման չափը Վարկի ժամկետի ավարտին 
1.000 5.000 ՀՀ դրամ 1.000 ԱՄՆ դոլար

Տոկոսները, ինչպես նաև վարկի տրամադրման և սպասարկման վճարները, տուժանքները, վճարվում են ՀՀ դրամով, համաձայն “ՀՀ արժույթային կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքի:

Վարկ ստանալու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

Ֆիզիկական անձանց դեպքում /գյուղացիական տնտեսություններ

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Վարկառուի անձնագրի բնօրինակը և պատճեն
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն կամ տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտ) բացակայության մասին
Դ. Տեղեկանք դիմողի եկամուտների վերաբերյալ
Ե. Տեղեկանք բնակության վայրից ընտանիքի անդամների վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Է. Վարկառուի անձնական սեփականություն հանդիսացող այլ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականը (անհրաժեշտության դեպքում)
Ը. Վարկառուի վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր
Թ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով (ըստ հնարավորության/անհրաժեշտության) 

Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ.Վարկառուի Անձնագրի բնօրինակ և պատճեն 
Գ. Վարկառուի հանրային ծառայությունների համարանիշի  (սոց. քարտ) բնօրինակը և պատճեն
Դ. 
Անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականը 
Ե. Հարկային կոդ (ՀՎՀՀ)

Զ. Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզովորման ենթակա գործունեությամբ)
Է. 
Վարկառուի եկամուտների հաշվարկը հիմնավորող փաստաթուղթ
Ը. Ամուսնության, կողակցի մահվան, ամուսնալուծության վկայականի պատճեն (անհրաժեշտության դեպքում)
Թ.Տեղեկանք վարկառուի բնակավայրից (երրորդ ձև) կամ անձնագրային սեղանից (անհրաժեշտության դեպքում)
Ժ. Հարկային, ֆինանսական  և այլ հաշվետվություններ (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Այլ գույքի (ակտիվների) սեփականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր  
Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան հարցումներ

 
Իրավաբանական անձանց դեպքում 

Ա. Վարկ ստանալու դիմում/հայտ
Բ. Պետ. Ռեգիստրի վկայական 
Գ. Կանոնադրություն
Դ. Հարկային կոդ
Ե. Իրավաբանական անձի համապատասխան լիազորություն ունեցող օղակի՝ վարկ ստանալու որոշում

Զ. Տնօրենի անձնագիր և հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ)
Է. Փայատերերի անձնագրեր և հանրային ծառայությունների համարանիշներ (սոց. քարտ)
Ը. Լիցենզիա (եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ)
Թ.Բանկային հաշիվների ամփոփագիր
Ժ. Ֆինանսական հաշվետվություններ (Ձև 1-5)  (անհրաժեշտության դեպքում)
Ի. Տեղեկանք հարկային մարմնից` բյուջեի հանդեպ ունեցած պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում)
Լ. Վարկունակության գնահատման համար վարկային մասնագետի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր
Խ. Datalex համակարգից հարցում քաղաքացիական, վարչական, քրեական, սնանկության և վճարման կարգադրությունների մասով,
Ծ. e-register.am և taxservice.am համակարգից բիզնեսի գործող լինելու մասին համապատասխան  հարցումներ
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Գորիսի մասնաճյուղ
Կոմիտաս փողոց, 26/24
ք. Գորիս
Մասիս մասնաճյուղ
Մ. Հերացու փողոց 13
ք. Մասիս
Երևան մասնաճյուղ
Երվանդ Քոչարի փողոց 19/19
ք. Երևան
Նոյեմբերյան մասնաճյուղ
Զորավար Անդրանիկի փողոց 6/2
ք. Նոյեմբերյան
Բոլոր Մասնաճյուղերը
Թարմացվել է ` 02.08.2017(12:35)
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: