Հեռ.: (374 10) 20 28 22
 
ՀԱՅ
ENG
 
 
Կարգավորում
Այստեղ ներկայացված է ՍԵՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկը

1.   ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 
2.   «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀօրենք
 
3.   «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
 
4.   «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասինե» ՀՀ օրենք
 
5.   «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 
6.   «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 
7.   «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին » ՀՀ օրենք
 
8.   «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին » ՀՀ օրենք
 
9.   «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք
 
10.  «ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները»  կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին
 
11.  ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Բանկերի, Վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին 
 
12.  ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազգույն պայմաններ և սկզբունքներ կանոնակարգ 8/04-ը» հաստատելու մասին
 
13.  ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին
 
14.  ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը հաստատելու մասին 
 
15.  ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «Վարկային կազմակերպությունների  հաշվետվությունների, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը » կանոնակարգ 15-ը հաստատելու մասին
 
16.  ՀՀ ԿԲ Խորհրդի որոշումը «ՀՀ տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 21-ը հաստատելու մասին
 
17. Ընկերության գործունեությունը կարգավորվում է ընկերության Կանոնադրությամբ, գործունեության կանոնակարգով և ներքին այլ իրավական ակտերով:


Վերոնշյալ նորմատիվ ակտերը կարող եք գտնել
www.parliament.am և www.arlis.am կայքերում:
Թարմացվել է ` 01.03.2011(00:26)
Մասնաճյուղեր,գրասենյակ.

Աբովյան մասնաճյուղ
Օգոստոսի 23, թիվ 1/2
ք. Աբովյան
Սիսիան մասնաճյուղ
Իսրայելյան փողոց 6/6
ք. Սիսիան
Մեղրիի մասնաճյուղ
Զ Անդրանիկի փ. 26/26
ք. Մեղրի
Արմավիր մասնաճյուղ
Երևանյան փողոց թիվ 33/5
ք. Արմավիր
Բոլոր Մասնաճյուղերը
| | | | | |
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
© ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ: 2011 - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: